Content: 90306233322050._____________________________________.zip (1.01 MB)
Uploaded: 06.03.2009

Positive responses: 0
Negative responses: 0

Sold: 0
Refunds: 0

$40
ZMІST

Vtupuyu .......................... 4

CHAPTER I FІZICHNA REABІLІTATSІYA IN MNOZHINNІY TA SUMІSNІY TRAVMІ (analіz lіteraturnih Jerel)

Rozdіl 1 orthopedic travmatologіchnі problemi mnozhinnih that poєdnanih poshkodzhen ........................................ .................................. 7

1.1 Characteristics mnozhinnih perelomіv i poєdnanih poshkodzhen .......... 7

1.2 Zagalnі power lіkuvannya mnozhinnih i poєdnanih poshkodzhen ...... ... 14

1.2.1 Principi dіagnostiki ............................................. ........................... 14

1.2.2 Doshpitalna dopomoga ............................................. ......................... 16

1.2.3 Statsіonarna dopomoga ............................................. ............................ 17

1.3 Metodi lіkuvannya mnozhinnih perelomіv ........................... .. ...... ....... 19

Rozdіl 2 Suchasnі Look at fіzichnu reabіlіtatsіyu osіb s mnozhinnimi fractures ................................................................................. ..25

2.1 Klіnіko-fіzіologіchne obґruntuvannya zastosuvannya zasobіv that metodіv fі-zichnoї reabіlіtatsії at provedennі funktsіonalnogo lіkuvannya s ailing the set-zhinnimi fractures ........................... .................................. 26

2.2 Zasobi that methodological fіzichnoї reabіlіtatsії at mnozhinnih fractures .......... 29

2.2.1 Zastosuvannya gymnastics at mnozhinnih fractures ................... ... ..29

2.2.2 Massage, fіzіoterapіya that INSHI zasobi funktsіonalnogo lіkuvannya HVO-Ulrich s mnozhinnimi fractures ...................................................... ..... 34

2.3 Osnovnі Principi i zavdannya vіdnovnoї terapії s ailing mnozhinnimi ne-fractures at ................................................................................. ... ... 35

2.4 Analіz program fіzichnoї reabіlіtatsії for osіb s mnozhinnimi fractures stegnovoї kіstki have lіkarnyanomu perіodі. ................................................ ..38

CHAPTER II

Vlasna DOSLІDNITSKA ROBOT

Rozdіl 1 Organіzatsіya that hіd Venue of doslіdzhennya ..................... ... ... .47

Rozdіl 2 Method of doslіdzhennya .............................. ...... ...... .50

2.1 Analіz that uzagalnennya danih NAUKOVO-metodichnoї lіteraturi ....... ... ..... 50

2.2 Sotsіologіchnі methodological doslіdzhennya ............................................. ... ... 51

2.3 Pedagogіchne sposterezhennya ....................................................... ... 51

2.4 Paraklіnіchnі methodological doslіdzhennya ............................................. ... ... 52

2.5 Mathematics and randomness method obrobki danih, otrimanih in hodі

eksperimentu for St'yudentom ...................................................... ... ... .55

Rozdіl 3 Klіnіchna characteristic ailments s Fractures mnozhinnimi ste-gnovoї kіstki .................................... .......................................... .. ... 60

3.1 Vimіryuvannya circumscription segmentіv urazhenoї kіntsіvki have obstezhenih patsієntіv ....................................................................................... 60

3.2 Vimіryuvannya amplіtudi Ruhu have Suglob nizhnіh kіntsіvok have obstezhenih patsієntіv .............................................................................. ... ...... .62

3.3 manualnomu m'yazove testuvannya verhnіh i nizhnіh kіntsіvok have obstezhenih patsієntіv ....................................................................................... 63

3.4 Vimіryuvannya m'yazovogo tome chotirigolovogo m'yazu in Stegna-obstezhe them patsієntіv ......................................................................... ...... ... 66

Rozdіl 4 Obґruntuvannya prog fіzichnoї reabіlіtatsії for ailing s INR-zhinnimi fractures stegnovoї kіstki .............................. ... ...... ... .... 70

Rozdіl 5 Otsіnka Carrying doslіdzhennya .....................................
LIST VIKORISTANOЇ LІTERATURI1. Actual problems of orthopedics and traumatology: Sat. scientific. tr. / Nauch.-research. Inst. trauma. and orthopedics. - Baku, 2002.- Vyp.33. - 206.

2. Ananko AA, AN Babko Suchasna travmatologіchna tactics at Proxima lnih fractures stegnovoї kіstki (Looking around nіmetskoї lіteraturi) // Ukr. honey. Ju-rnal №1 (57) - 2007. - S. 22-29.

3. Human Anatomy / Under. Ed. MR SAPINA. - M .: Medicine, 1987. - 480s.

4. Anatomіya that fіzіologіya s patologієyu / For Ed. YA.І. Fedonyuk, LS Bіlika, NH Mikula. - T .: Ukrmedkniga, 2001. - 680 p.

5. LN Anqing, Anqing NL Practical Trauma: European stan-dards of diagnosis and treatment. - M .: Kn.- Plus, 2002. - 306 p.

6. Apanasenko GL Individual health: the nature, mechanisms, manifested-ment. // Gіgієna that sanіtarіya. - 2004. - № 2. - S. 60-62.

7. Ashmarina BA Theory and Methods of Physical Education. - M., 1990. - 287 p.

8. Belova AN, ON Shepetova Scale tests and questionnaires in medical rehabilitation: Hands. for BP. and scientific. works. - M .: antidoron, 2002. - 440 p.

9. Bogolyubov VM Physical factors in the treatment and medical-tation rehabilitate patients with various diseases. - M .: Medicine. - 1984. - 131 p.

10. JJ Bondar, V. Fayfura Patologіchna anatomіya i patologіchna fіzіolo-gіya Lyudin: Pіdruchnik - Ternopil: Ukrmedkn., 2000. - 494 p.

11. Introduction to the wellness rehabilitation / VP Zotov, Yu Antomo-new, AB Kotov, VM Belov. - K .: Medekol, UkrRNPF Medical Ecology, 1995. - 181 p.

12. MV Volkov Ways of development of rehabilitation in traumatology and orthopedics // Orthopedics, Traumatology and Prosthetics. - 1993. - N 4. - pp 1-3.

13. AN Vorobiev Training, operation, rehabilitation. - M .: Fizku-ltura and Sports, 1989. - 270 p.

14. IG Herzen Physical factors and rehabilitation of patients with injuries and diseases of the musculoskeletal system // Orthopedics, Traumatology and Prosthetics. - 1988. - N 10. - S. 70 -73.

15. Gercik AM Organіzatsіyno-metodichnі aspect of pіdgotovki bakalavrіv fіzichnoї reabіlіtatsії in Kanadі: Method. posіb. L .: Ukr. tehn., 2005. - 112 p.

16. Gvozdev MP, Seleznev SA, Ershov I. Principles of treatment in stra¬davshih with severe mechanical trauma associated with the development

shock. - In the book .: Traumatic shock. - L., 1979, p. 5.

17. Goloborodko NK, Trubnikov VF Zaitsev VT, Istomin GP Basic principles of treatment seriously injured in road accidents transport¬nyh. - Orthopedics, traumatology., 1981, № 8, p. 1.

18. Gotovtsev PI Subbotin AD, Selivanov VP Therapeutic physical training and massage. - M .: Medicine, 1987. - 304 p.

19. Gribalska MV Tsoroh AV F. OB Vіdlezhini: Profіlak-teak viniknennya that lіkuvannya - Lviv: LOOARNO "Stimulus", 2003. - 20 s.

20. SO Gur'єv that іn. Injury musculoskeletal system in ruhovoї osіb senior vіko-vortices group, kotrі otrimali polіsistemnі that polіorgannі poshkodzhennya // Ukr. Ms-rnal ekstremalnoї medicine. - 2003. - № 1. - S. 51-53.

21. GV Dіduh Vimіryuvannya amplіtudi ruhіv people s musculoskeletal injuries Ruhov aparata // Young sports science Ukraine: ST. nauk.prats s fіz.kult the Branch. that sport. - L., 2004.- Vip.8. - T. 2. - P. 108-112.

22. Dusmuratov MV Epifanov VA Rehabilitation treatment of patients with diseases of the musculoskeletal system. - Tashkent: Medicine, 1984. - 155c.

23. Dreving EF Traumatology. - M .: Cognitive book. Plus, 2002. - 224 p. (Methods of physical therapy sessions).

24. Enoch RM Basics of kinesiology. - K .: Olympus. l-ra, 2000. - 399 p.

25. Epifanov VA Therapeutic physical training. - Moscow: Medicine, 1988 - 440 p.

26. Zhuravlev AI, ND Graevskii Sports medicine and therapeutic phys-culture. - M .: Medicine, 1993. - 432 p.

27. Diseases and injuries of the OPA. Ed. VF Trubnikov. - K .: Zdo-rov'ya, 1984. - 528 p.

28. Zabrotsky MM Vіkova psihologіya: Navch posіb. - 2-n., Appearance. Wipro. i add. - K.: AIDP, 2002. - 104c.
No feedback yet