Content: 11204032949150.zip (117.39 KB)
Uploaded: 04.12.2011

Positive responses: 0
Negative responses: 0

Sold: 0
Refunds: 0

$40
Zmіst

List umovnih skorochen ............... .. ... ..4

Vstup ............. 5

CHAPTER I ANALІZ LІTERATURI W power FІZICHNOЇ REABІLІTATSІЇ ailing TO BRONHІALNU ASThMA ............. ... 7

1.1 Aktualnі power rozvitku bronhіalnoї asthma dіtey ................... ... ..7

1.2 Suchasnі zasobi that form fіzichnoї reabіlіtatsії dіtey, ailing at bronhіalnu asthma .......... ... 9

1.2.1 Zanyattya lіkuvalnoyu fіzichnoyu culture. ......... .. ............... .. ... ... 10

1.2.2 Analіz techniques dihalnoї gіmnastiki at lіkuvannі bronhіalnoї asthma ...... ..16

1.2.3 Lіkuvalny massage that fіzіoterapіya ............ 19

CHAPTER II ORGANІZATSІYA TA Method DOSLІDZHENNYA ................... 21

2.1 Venue of Hіd doslіdzhennya ............... 21

2.2 Zagalna pіddoslіdnih characteristics ......... ... 22

2.3 Method of doslіdzhennya ............................ ...... 23

2.3.1 Anketuvannya that іnterv'yuvannya .......................................... .... ... .24

2.3.2 Testuvannya rіvnya fіzichnoї pіdgotovlenostі ........................... .... ... 24

2.3.3 Pedagogіchnі sposterezhennya ................................................... ..25

2.3.4 Doslіdzhennya Sertsevy-sudinnoї dіyalnostі (pulsometrіya) ......... ... ... 26

2.3.5 Doslіdzhennya funktsії zovnіshnogo dihannya: pіkfloumetrіya, spіrometrіya ............ .. ... 26

2.3.6 Metodi matematichnoї statistics .................................... .. ... .. ... 28

CHAPTER III PROGRAM FІZICHNOЇ REABІLІTATSІЇ DІTEY ailing TO BRONHІALNU ASThMA ............ 29

3.1 Methodology to take lіkuvalnoyu gіmnastikoyu ...... ..29

3.1.1 Spetsіalnі Right to ailing dіtey on bronhіalnu asthma ...... .. ... 30

3.1.2 Ruhlivі іgri spetsіalnoї napravlenostі ............................... ... .34

3.2 Lіkuvalny massage ............... ... 36

.......................................... 37 3.3 Galoterapіya

.......................................... 38 3.4 Fіtoterapіya

CHAPTER IV OBGOVORYUVANNYA OTRIMANIH DANIH ............ ..39

4.1 is the result of opituvannya anketuvannya .................. .39

4.2 Analіz danih doslіdzhen Sertsevy-sudinnoї Sistemi ......................... ... 40

4.3 Analіz rezultatіv testuvannya rіvnya fіzichnoї pіdgotovlenostі ......... 42

4.4 Analіz danih pіkfluometrії .................................... 46

4.5 Analіz danih spіrometrії ............................................. 48


VISNOVKI ...... 52


LIST VIKORISTANOЇ LІTERATURI .....
Robot on derzhavnіy movі. zahischena to "5" in 2011 in Donetsk rotsі (Artemіvsk)
No feedback yet